Platinn Hotel
SUSTAINABILITY POLICY

As PLAT INN HOTEL, our Sustainability policy applies a sustainability management system that addresses environmental, social, cultural, economic, quality, human rights, health, security, risk and crisis management issues and continuous improvement.

THE PLAT INN HOTEL has adopted a sustainability approach in its production and service activities in order to protect the environment, improve the connection between the natural and social environment, support the local people and leave a more livable world to future generations.

THE PLAT INN HOTEL sustainability approach; To use clean and renewable energy resources in all its activities, to ensure energy efficiency, to reduce carbon emissions, to use water economically, and to prevent waste and waste.

THE PLAT INN HOTEL evaluates the current and future economic, social and environmental impacts of all activities. It takes into consideration the needs of the guests, the industry, the environment and the people living in that region. It protects cultural and natural values in the destinations where it is located and creates employment.

• To increase resource efficiency in our activities by effectively managing the use of energy and natural resources,

• To minimize the environmental impacts of the materials and products we use, taking into account our impacts on the natural environment and biodiversity,

• Reducing greenhouse gases,

• Protecting natural and cultural heritage

• To ensure equality without discrimination based on religion, sect, language, race, colour, gender, marital status, political opinion, age, physical disability and similar reasons,

• Prioritizing the occupational safety and health of our employees and stakeholders,

• To create positive and harmonious working environments that support cooperation in order to ensure that people with different beliefs, thoughts and opinions work together without entering into conflict,

• Creating relationships with our employees based on trust and our ethical principles,

• Not tolerating any form of abuse and harassment,

• To produce projects or support such projects for the development of the regions where the hotels are located, to increase the welfare level of the society, to advance economically and socially, to act with social responsibility awareness and to contribute to the development of the society,

• To raise awareness by supporting employees to volunteer for social and community activities in which they can take part,

• Increasing employment of local people and empowering local people,

• To comply with relevant legal responsibilities and national and international standards in our activities,

• Increasing our sustainability performance by establishing close relationships with our suppliers,

• To regularly share our sustainability practices with our stakeholders in transparency,

• To provide sufficient human, technological and financial resources to achieve sustainability goals and to use these resources optimally,

• To constantly review and improve sustainability performance.

HOTEL MANAGER

Platinn Hotel
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

THE PLAT INN OTELİ olarak Sürdürülebilirlik politikamız, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi konularını ele alan ve sürekli iyileştirmeyle bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi uygulamaktadır.

THE PLAT INN OTELİ çevreyi korumak, doğal ve sosyal çevre arasındaki bağlantıyı geliştirmek, yerel halkı desteklemek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemiştir.

THE PLAT INN OTELİ sürdürülebilirlik yaklaşımı; Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, enerji verimliliğini sağlamak, karbon salınımını azaltmak, suyu tasarruflu kullanmak, atıkları ve israfı önlemektir.

THE PLAT INN OTELİ, tüm faaliyetlerin mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirir. Misafirlerin, sektörün, çevrenin ve o bölgede yaşayan halkın ihtiyaçlarını gözetir. Bulunduğu destinasyonlarda kültürel ve doğal değerlerin korur ve istihdam yaratır.

• Enerji ve doğal kaynak kullanımını etkin yöneterek faaliyetlerimizde kaynak verimliliğini artırmak,

• Doğal çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak kullandığımız malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmek,

• Sera gazlarını azaltmak,

• Doğal ve kültürel mirası korumak

• Din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrım gözetmeksizin eşitlik sağlamak,

• Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmak,

• Farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin çatışmaya girmeksizin birlikte çalışmasını sağlamak için iş birliğini destekleyen, pozitif ve uyumlu çalışma ortamları yaratmak,

• Çalışanlarımızla güvene ve etik ilkelerimize dayalı ilişkiler oluşturmak,

• İstismar ve Taciz ile ilgili hiçbir şekilde müsamaha göstermemek,

• Otellerin bulunduğu bölgelerin kalkınması, toplumun refah seviyesinin artması, ekonomik ve sosyal olarak ileri gitmesi için projeler üretmek veya bu tür projelere destek vermek, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme ve toplumun gelişimine katkı sağlamak,

• Çalışanları yer alabilecekleri sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleyerek farkındalık oluşturmak,

• Yerel halkın istihdamını artırmak ve yerel halkı güçlendirmek,

• Faaliyetlerimizde ilgili yasal sorumluluklara, ulusal ve uluslararası standartlara uymak,

• Tedarikçilerimizle yakın ilişki içerisinde bulunarak sürdürülebilirlik performansımızı artırmak,

• Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak,

• Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeterli insan, teknoloji ve finansal kaynağı temin etmek ve bu kaynakları optimum kullanmak,

• Sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.

OTEL MÜDÜRÜ

Platinn Hotel

Our hotel provides accessibility for people with physical disabilities and other special needs.
Our hotel has an elevator suitable for vertical circulation and has voice notification and Braille alphabet.
In accordance with the horizontal circulation on the ground floor, "access" is provided to the reception, lobby-sitting area and guest bedrooms on all floors.

Platinn Hotel

Otelimizde fiziksel engelli ve diğer özel ihtiyaçları olan kişilerin erişilebilirlik sağlanmaktadır.
Otelimizde dikey dolaşımı için uygun asansör mevcut olup, sesli bildirim ve Braille alfabesi bulunmaktadır.
Zemin katında yatay dolaşıma uygun olarak resepsiyon, lobi-oturma alanına ve zemin kattaki misafir yatak odalarına “erişim” sağlanmaktadır.